Enter your text here

Enter your text here

מאמרים>הרבנים הרפורמים והקונסרבטיביים אינם עוברים שום עבירה! האמת!

מאת: משה אלוני, עו"ד

הרבנים הרפורמים והקונסרבטיביים אינם עוברים שום עבירה! האמת!

 

 

ושוב רעש ומאומה במדינה! הסיבה: רבנים קונסרבטיבים או רפורמים משיאים פסולי חיתון ועוברים עבירה פלילית!

קודם כל המושג "פסול חיתון" והמושג "ממזר" , על כל הכרוך בהם מעוררים גועל נפש בסיסי.

לפני שנים רבות מאוד גם בחקיקה של מדינות נורמליות היה קיים המושג של "ילד בלתי חוקי" חסר זכויות, לאמור, למשל, ממזר. מדינות אלה הקיאו (כך ממש!) מושג זה המפלה חפים מפשע מחקיקתם. וכבר לא להוסיף שבמדינות נורמליות אלה קיים המוסד של "נישואין אזרחיים". וכל הרוצה מוסיף ריטואל דתי כלשהו, נוצרי, יהודי, בהאי, ככל רצונו. רק אצלנו החקיקה המפלה חוגגת חגיגה רבתי.

זכורני מקרה דומה שרב קונסרבטיבי הציל בחור ע"י כך שהשיאו בחופה וקידושין. מדובר היה בבחור שהלך להינשא ואז הסתבר ששעה שהוריו רבו ביניהם בבית הדין הרבני האישה הכריזה שהיא נכנסה להריון ממנו בעודנה נשואה לבעלה הראשון והא לך פסול חיתון – ממזר למופת! הבחור נכנס לדיכאון עמוק (הקרוב להתאבדות) שעה שהבין שהדת (או צורת הריטואל) שלה סגד כל חייו הכריזה עליו כפסול חיתון והוא דווקא רצה להינשא בטכס דתי בחופה וקידושין. לא הייתה ברירה והבחור נשא את בחירת ליבו כחוק בנישואין אזרחיים בדרום אמריקה. במה שהיה קרוי אז "נישואים בדואר". לאחר מכן רב קונסרבטיבי ערך לו חופה וקידושין לשביעות רצונו ולשביעות רצון כלתו.

הרי לפי "הדין" אם אדם מקדש את אישתו בפני שני עדים (גברים ולא נשים חלילה וחס!) הרי נשא את אישתו.

רוב היהודים בעולם עתה משתייכים לזרמים ראויים, לזרם הרפורמי או לזרם הקונסרבטיבי ורק מדינת ישראל תרחיק יהודים אלה (בדרך ציונית למופת!) מקרבה משל המדינה שייכת לאורתודוקסיה והיא השלטת.

כל אדם במדינת ישראל רשאי לבחור לו ריטואל דתי פרטי לפי רוחו - נוצרי, יהודי, בהאי ועוד. וכבר נכתבו עשרות מאמרים המוכיחים שהרבנים השמרנים והרפורמים אינם עוברים עבירה פלילית ובשל כך לא נחזור על כך עוד פעם במאמר זה.

 

 

ברם התערבות המשטרה, המעצר של הרב הקונסרבטיבי, דוד חיון, בשעות הבוקר, על עריכת חופה וקידושין מעורר שאט נפש במלוא מובן המילה. מסתבר שבית הדין הרבני יכול לפקוד על המשטרה פעולות שאינן בסמכותו. והמשטרה תבצע אותן בהתאם לפקודתו!

האם לא עברנו כבר את איראן בחקיקה דתית כופה ובלתי מקובלת על אדם ליברלי?

וכבר לא להוסיף את בולמוס החקיקה הבלתי ראויה האנטי ישראלית (כן אנטי ישראלית בפירוש) לאחרונה שתהפוך את הארץ למין לבנון השסועה בין דתות ועמים!... ובנוסף שנואה בעולם!

 

 

הערה: בשל נסיבות טכניות ובלתי תלויות בנו המאמר הוכנס לאתר באיחור מה. והסליחה עם הקוראים!

ברי נשיא המדינה ולא שמחה כפי שזה במציאות). 

יש עדיין להמתין לאמירת בית המשפט העליון, אשר ישב לפחות בהרכב של שלושה שופטים.

אני מצפה להפתעות!